Verwerking persoonsgegevens Lebrun Psychologen.

 

In dit document kunt u informatie vinden over de persoonsgegevens die Lebrun Psychologen verwerkt.

 R.C Leerling en P.J. Brunner zijn als zorgaanbieders verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

 Verlenen van zorg als Psycholoog

 

 .Aard van de gegevens

 R.C. Leerling en P.J. Brunner verwerken persoonsgegevens van (potentiële) cliënten, ten behoeve van identificatie van

 de cliënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst.

 Voor identificatie en bereikbaarheid gaat het om naam, adresgegevens, geboortedatum,

 mailadres, telefoonnummer en BSN van de (potentiële) cliënt.

Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het om andere (bijzondere) persoonsgegevens, waaronder de hulpvraag,

 voortgang zorg/onderzoek, uitkomsten/resultaten, alle overige gegevens noodzakelijk voor goede

 zorg/ goed onderzoek zoals gezondheidsgegevens en gegevens betreffende leefomstandigheden, opleiding, werk.

 In het kader van de behandeling, kunnen R.C.Leerling en P.J. Brunner ook gebruikmaken van gegevens afkomstig

 van andere hulpverleners. Deze informatie draagt ten allen tijde bij aan het doel (verlenen van zorg).

 De opgenomen gegevens van een cliënt worden in een (elektronisch) dossier opgeslagen.

 

 Wat is de grondslag voor het verstrekken van de gegevens?

 Voor het dossier: wettelijke plicht

 Bij het aan derden verstrekken: ondubbelzinnige toestemming

 

Hebben psychologen ontheffing voor verwerken bijzondere gegevens?

 Ja, artikel 9 lid 2 h AVG

 

Beschrijving van personen van wie gegevens verwerkt worden:

 (Potentiële) cliënten en gezinsleden

 Herkomst gegevens: Cliënt

 Met toestemming van cliënt: andere professionals die betrokken zijn bij de cliënt

 Ontvangers aan wie Lebrun Psychologen persoonsgegevens verstrekt:

 Wij verstrekken persoonsgegevens van betrokkenen aan derden uitsluitend na overleg met de cliënt, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting.

 Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 Informatie wordt (met toestemming van de cliënt) verstrekt aan:

 Huisartsen/andere verwijzers

 POH

 GGZ

 Overige hulpverleners (om informatie op te vragen of bij een doorverwijzing informatie door te geven)

 zorgverzekeraars: voor zover nodig voor toegang en financiering

 

  Lebrun Psychologen werkt niet met externe dienstverleners.

 

 Classificatie

 De gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de GZ-Psycholoog

 

.Beveiliging

 Alle gegevens die in het dossier zijn opgeslagen zijn alleen toegankelijk voor de hulpverlener en tevens beveiligd opgeslagen.

 Uitwisselingen via e-mail, whats-app en sms verlopen niet via een beveiligde verbinding. Deze worden alleen gebruikt voor het maken of verzetten van een

 afspraak

 

 Bewaartermijn

 De wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens is 15 jaar na vastlegging van de gegevens.

 De wettelijke bewaartermijn voor (financieel-)administratieve gegevens is 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 Lebrun Psychologen vernietigt persoons-/ administratieve gegevens die niet langer

 noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere

 wetgeving bewaard moeten worden.

 

 Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging

 Ons uitgangspunt is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk

 is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zowel intern als bij inschakeling van derde

 partijen. Voor beide gevallen zijn passende organisatorische maatregelen getroffen om

 persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 a.het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners wordt via papieren brieven

 gedaan. E-mailen met andere hulpverleners is alleen toegestaan voor algemene communicatie.

 Uitwisseling van vertrouwelijke informatie via mail of WhatsApp, Dropbox of WeTransfer is

 niet toegestaan;

 b.vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend opgeslagen in het dossier van

 de praktijk en niet daarbuiten. Het is ook niet toegestaan vertrouwelijke informatie naar externe

 gegevensdragers te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is.

 c.het is niet toegestaan apparatuur (laptop en mobiele telefoon) onbeheerd buiten de praktijkruimte

 achter te laten. Toegang tot dergelijke apparatuur wordt afgeschermd met een wachtwoord.

 

 Beveiligingsincidenten

 Wij hebben passende maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of

 onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze

 maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking

 tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te

 beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, dient als volgt te worden gehandeld.

 Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zullen wij beoordelen;

 -of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens;

 -welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te

 beperken;

 -of inschakeling van een externe partij nodig is om bij de oplossing van het incident te assisteren;

 -of het incident aan de AP dient te worden gemeld;

 -of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden

 ingelicht;

 -welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen.

 

Wijzigingen in dit document

 Lebrun Psychologen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document

 . Het verdient aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.